شعرگردانی نگارش دوازدهم

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

نگارش دوازدهم
درس چهارم
شعر گردانی صفحه ۷۶

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

باید دید ،باید لمس کرد ،باید نگاه کرد تا آرام گرفت! باید خبری از رسیدن یار شنید تا بدون بغض نفس کشید ! تا نفسی مملو از آرامش کشید.
می آید ؟نمی آید؟ مسئله اینجاست .بیاید هم باید بماند باید بخواهد که بماند.نیاید هم که ایرادی ندارد ؛ فقط خبری از سلامتش بدهد ،کافیست!یار که کنارت نباشد هر نسیمی که می وزد ،بوی او را به مشامت می رساند .بوی تن او را ،خنده های او را، حال خوش او را .
همین را برای عاشق بس !عاشقی کردن آسان است ؛ عاشق ماندن دشوار!
باید خیلی چیزها را به جان خرید و دم نزد ؛ فراق ، دلتنگی،تنهایی، ملامت.
آری اینها را تنها مبتلای عشق می داند .
" با بوی خوش یار عاشق ماندن" عاشقی کردن راستین است.

نویسنده: عاطفه زابلی زاده
دبیر: خانم فهیمه عباسی
مدرسه فاطمه الزهرا
گنبکی ریگان، استان کرمان

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

مگر نمیدانی دلم سرآمده؟تاکی بیخبری؟
ای نسیم خوش خبر راضی ام به بوی خاک پای یارم...
بیاور،بیاور بوی یارم را و برهان این غم را از دلم
مژده بده از جانم که جانی نیست بی جانانم..
ای نسیم آرزو،نامه هایش را بیاور،شعرهایم سرآمده،دردم را دوا کن که دلم از بیخبری به تنگ آمده..
گر بیاری خبرش یا که خودش بوسه باران میکنم طبع خوش جان و تنش..
ای قرار بی قرارم گر تحمل میکنی،عاقبت دستت نیاید آن تب نیلوفری
حال ای صبای نابم،شاد کن دل کبابم،برسان بوی خوش یار که کنم لطف تو جبران

نویسنده :مرضیه محبی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

تازمانی که تودرکنارمنی،من درکنارتوام،تاوقتی که همه درکنارهمیم؛هیچ دشمنی نمی تواندازدژهای اهنین دل های ماعبور کند.
دستانمان رادردست یکدیگرمی گذاریم،انگشتانمان رادرهم قفل کرده وباجدیت وغرورچشم به دوردست هادوخته ایم؛کیست که داروبه مانمی دهد،نفت مارانمی خردو...اگرمرداست چرارودررومبارزه نمی کند.
مابااتحادمان ازهرپلی عبورخواهیم کرد،ازروی هردیواری خواهیم پریدوهرمانعی راپشت سرخواهیم گذاشت.
به امیدروزهای پیروزی،دست دردست هم وتاابد پابرجا.

نویسنده‌‌‌: هانیه گروسی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع: عشق...

در پس بی‌خبری از نهادمان عشقی درونمان نهاده شد،دفتر زندگی طوری دیگر ورق خورد و گویی دیگر تازیانه های زمانه جبر مطلق خود را به رخ ما نمی کشیدند.
جرقه ای خرد و حقیر قلبم را به شریان های عاشقیت در وصف معشوقی بی نام و نشان در کوچه پس کوچه های دلم پیوند داد و برای دوست داشتنت تا ابد شعله ور شد.
برگ های خشکیده حیاتم،در کنج حیاط خانه دلم به عقد باد درآمد زمانی که نام تو ویرانه دلم را آباد کرد وبی شک این نام توست که بهایی به جان واژه عشق ارزانی داشته است.
در هوس هوای دلت چو پیله ای محبوسم و بگذار از شراب عشق تو مست شوم تا پروانه ای باشم که بسوزم به پای عشق دیرینه و بی همتای تو.
مپرس از من چرا در پیله عشق تو محبوسم***که عشق از پیله های مرده هم پروانه میسازد...
نسیم هوای عشقت آتشی بر جانم انداخت که لحظه به لحظه در خیال خام من پخته میشدی و می مانستی به اسطوره ای که گویی همیشه برایم بوده ای.اسطوره ای از جنس ایمان که با عشق آمیخته است.
عشق تو همیشه مرا در دادگاه دلم محکوم کرده است.بی برو برگرد پای میز محاکمه محکومم!و چه اعتراضی شیرین تر و ملیح تر از این که موضوع بر سر دوست داشتن تو باشد،واین گونه میشود که اعتراض همیشه وارد است.
قطار عشق همیشه در حرکت است،هشیار باش که هر کسی به مقصد نهایی نمیرسد،در این راه ادعای عاشقیت گناه محضی ست که خود را دچارش میکنی،مبادا جا بمانی برای همیشه!!
راهی ست هموار اما بسیار پر خطر!به خود غره نشو وگمان مکن سهل است و به سهولت خواهی رسید...
عشق مارا پی کاری به جهان آورده است***ادب این است که مشغول تماشا نشویم.

نویسنده: شیدا یار محمدی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

شعر گردانی صفحه ۴۱

موضوع: عشق

عشقی است که به پروردگار بلند مرتبه و عزوجل است. عشقی پاک و حقانی...
عشقی است ازلی که باعث شد به تکاپو و وسعت جهان بپردازیم.به هر پدیده ای که نگاه کنیم در بهت می مانیم .
به ما پدیده هایی را نشان داده است که وجودش را اثبات میکند.[enshay.blog.ir]
عشق به او آن طور است که در درون انسان ها برای شناختش غوغا به پا می کند...
عشق او همه جا همراه ما است در هر لحظه و هر ثانیه کنار ما است.
حقا که زیبا تراز او و عشق ازلی اش نخواهیم عشق دیگری یافت.

نویسنده: فاطمه پور نصاری

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

شعر گردانی صفحه ۴۱

موضوع: عشق

مقدمه: معبودمن انان چه میدانندکه یادوذکرتوتسکین قلب من است.

بدنه: عشق به خدابزرگترین خوشبختی وسربلندی است،وقتی به عظمت وبزرگی خلقت جهان فکرمیکنیم که چطورخداوندجهان رودرشیش روزخلق کردبه شگفت می آییم،،،
به شگفت می آییم وقتی میبینیم بنده خداواسه یه خانه ساختن یکسال طول میکشدتاآن رابسازد
عشق به خداشایدحضوری ان رادرک نکنیم اماوقتی میشینیم دعامیکنیم ونمازمیخوانیم ازدرون معنوی به خدانزدیکترمیشویم ومهرومحبت ان رااحساس میکنیم.
درهرجایی که باشیم خداهمراه ماهست فقط کافیه کمی چشم وگوشمان رابازکنیم
(عشق ان نیست که یک لحظه به یادش باشیم /عشق ان است که هرلحظه به یادش باشیم)

نتیجه گیری: عشق به خدابهترین عشق زندگی است پس بیایدبه جای اینکه به بنده اش عشق بورزیم وشکست بخوریم بگذاربه خدایی که همیشه کنارمان هست ودوستمان داردعشق بورزیم.

نویسنده: سیده کوثراصل هاشمی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

درس چهارم  - شعر گردانی

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

کاش انقلابی شود در دلم و طعم تلخ گفته ها وحرف های دلم را به حلاوتی شیرین تغییر دهد. کاش نسیمی بیاید و عطر و مشک معشوق را در دامن خود داشته باشد و آن را بر صفحه دلم بگستراند کاش کسی بیاید و نوایی ‌،مرحمی ، نامه ای از محبوب و معشوق را به عاشق ،مجروح کوچه های تنهایی برساند
عاشق همان زخم خورده در جاده های تنهایی و سوخته دل در آتش دوری معشوق که تنها مرحم بر این زخم های دل خبری از محبوب است و تنها جراحت دل توصیف معشوق از زبان عاشق است که در وصف معشوقش ناتوان است زبانش خالی از گفته و دلش پر از حرف .
عشق به توان ابدیت است و عشق ضرب دلتنگی در ضربان دل ماست.

نویسنده: محدثه شمسی