موضوع انشا: خدا همدم تنهایی هایم

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

دراوج دلتنگی ودل شکستگی درنهایت بی کسی وبغض زمانی که همه فراموشت کرده اندومحبت ودوستی راازتودریغ می کنند ان زمان که دستی نمی بینی تابه یاریت بشتابدنشانه های خسته وغمگینت راپناهی باشدکه همیشه گوش شنوا منتظرشنیدن غصه های توست ارام غصه هایت رابگوبغض های کهنه وشکسته ات رادرحضورش بشکن وازجاری شدن اشک های بی بهانه ات نترس.

تنهایم تنها،تنهاترازهمیشه.درست زمانی که حس می کنی همه یاری وکمکت می کنند،توراتنهامی گذارندورهایت می کنند.درست زمانی که نیازبه یک دوست وهمدم داری کسی رانمی بینی تادراغوشش جای بگیری.درست زمانی که دوست داری باکسی قدم بزنی یاری برای رفتن نمی بینی.درست زمانی که می خواهی باکسی صحبت کنی تاارامش درونت راپیداکنی کسی رانمی بینی که همچون سنگ صبوربه حرف هایت گوش دهد.درست زمانی که گریه می کنی واشکانت همچون باران جاری می شوندکسی رانمی بینی که اشکانت راپاک کندوبه تودلداری بدهد.درست زمانی که ناراحتی وبغض گلویت راهمچون سنگی سنگین گرفته ونیازداری کسی آرامت کندکسی رانمی بینی که کنارت باشد.

ولی نه درست زمانی که احساس می کنی همه رهایت کرده اندوکسی رانداری که برایش دردودل کنی کسی راهمچون نوری درتاریکی می بینی که همیشه درمنارت بوده وتودرآغوش پرمهرش بودی ولی هرگزاوراندیدی بااینکه سه حرف بیشترنداردولی برای پرکردن تنهایی همتایی ندارد. دوستت دارم خدا که همیشه کنارم بودی.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir