موضوع انشا: تصویر نویسی روستا در فصل زمستان

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

به نام اولین نوازنده دلها

روستا یعنی :ارامش،دوری از هیاهوی شهری،ترافیک و مشغله های روزانه زندگی باعث زیبایی دوچندان روستا و زندگی روستایی شده است .

روستا یعنی :مردانگی ،غیرت،یعنی پدر که دست هایش از رنج و زحمت پینه بسته است تا در چهره کودکانش شرمنده نشود.مردان روستا همچون کوه های روستا ،استوار و محکم هستند که در برابر مشکلات سر خم نمی کنند.

روستا یعنی:قلقل چای سماور مادر بزرگ،گلوله های برفی،کنارهم بودن زیر کرسی که زیر ان اتش عشق روشن است.
روستا مانمد زنجیره ای است که همه باهم متحد هستند و هیچکسی قادر به غلبه شدن به اتحاد مردمان ان را ندارند.

روستا یعنی:خانه های از خشت و گل که مانند قلب هلی صاف و بی الایش مردم روستا است،روستا یعنی:اتش عشق و مهربانی که بین مردم روستا سعله ور است و هیچ اتش نشانی قادر به خاموش کردن ان نیست.

روستا یعنی:طبیعتی که شاهزاده سفید پوشی که شنل خود رابه طبیعت ارزانی کرده است.
روستایعنی:ارزوی دیدن گلوله های برفی یعنی ادم برفی،سرما،سرماخوردگی

اری،روستا مهد عشق است،مهد دوستی،ارامش و تنها زندگی اینجا معنا پیدا میکند واینجاست که شاعر می گوید
خوشابه حالت ای روستایی چه شاد و خرم باصفایی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir