موضوع انشا: م مثل معلم

م مثل معلم، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشامعلمی شغل انبیاست.سالهاست که این جمله را میشنویم اما تابه حال به معنی آن ناندیشیدیم.
معلمی یعنی از خود گذشتگی،معلم یعنی حضرت محمد وامامان(ع)پیامبران بهترین وبزرگترین معلمان جهانند معلمانی که جانشان رابه خطر می انداختن تا دین خدارابه مردم بیاموزند.
اگر به تاریخ اسلام نگاه کنیم متوجه می شویم که بزرگترین معلمان ما پیامبران وامامان مابودند پس بی جهت نیست که می گویند معلمی شغل انبیاست.
من اگر معلم بودم به شاگردانم دین و ایمان را می آموختم تادر راه درست قدم بردارند اگر معلم بودم سعی می کردم قبل از آموزش به پرورش بچه ها بپردازم اگر معلم بودم ذره ذره کلمه محبت رابه دانش آموزانم می آموختم تا دیگر بدی را ازذهن وقلب خود بیرون کنند اگر معلم بودم آنقدر خوش رفتاری می کردم تاخاطره ای خوب ازخود دربین شاگردان ومدرسه به جا بگذارم وسعی می کردم تازخم زبانی به دانش آموزی نزنم که او ناراحت وغمگین شود اگر معلم بودم از ذره ذره وجودم برای آموزش شاگردانم مایه می گذاشتم تا شیرینی درس را باتمام وجودشان حس کنند ولذت ببرند.
من اگر معلم بودم.....آه که معلم نیستم.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir