موضوع انشا: مهربانی را در یابیم فرصت‌ها زود می گذرد...

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir
« بنام خدا »
از لقمان حکیم نقل میکنند که فرمود:من سیصد سال باداروهای مختلف ؛مردم را مداوا کردم.
دراین مدت طولانی به این نتیجه رسیدم که :هیج دارویی بهتراز محبت نیست؛
پرسیدند :واگر دارو هم اثر نکرد چی ؟
لقمان حکیم لبخندی زدو گفت :مقداردارو را افزایش بده![enshay.blog.ir]
جواب سلام را با سلام ؛جواب تشکر را با تواضع؛جواب کینه را با گذشت،جواب
بی مهری را با محبت، جواب دروغ را با راستی ،جواب دشمنی را با دوستی، جواب خشم را با صبوری ،جواب سرد را با گرم ،جواب نامردی را با مردانگی ،جواب پشتکاررا باتشویق،جواب بی ادبی را باسکوت،جواب نگاه مهربان را با لبخند ،جواب لبخند رابا خنده ...جواب مایوس را با امید ،جواب گناه رابا بخشش...[enshay.blog.ir]
هیچ وقت ... هیچ چیزو هیچ کس را بی جواب نگذار... مطمئن باش هرجوابی بدهی،یک روزی یک جایی یک جوری به تو باز میگردد ....
دلم خیلی گرفته طوری که چیزی باعث شادیم نمیشه ،خیلی تنهام طوری که احساس بی کسی میکنم ،من خیلی دل شکسته ام طوری که دلشکسته تر از من توی دنیا نیست ،بعضی اوقات که دلم میگره میدونی چی میگم ؟
میگم اقا دلشکسته میخری ....

میگن احترام احترام میاره ،مهربانی دل شکستن..... همین که دلت بشکنه فرصت ها زود میگذره ،وقتی هم که فرصت ها زود بگذره ، میدونی ینی چی ؟[enshay.blog.ir]
ینی خیلی تنهایی،خیلی دلت پره...
همیشه سعی میکنم با همه مهربان باشم هرچند دلم را شکستن.... چرا که فرصت ها مانند برق وباد میگذرد واز همه مهتر شاید فردایی نباشد ...

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir