موضوع انشا: زیبایی آفرینش

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

زیبایی آفرینش؛به نظر شما چسیت؟چگونه است؟کجاست؟چه معیار‌هایی برای زیبا بودن آن وجود دار؟این زیبایی برای همه یکسان است یا متغییر؟
آفرینش از دیدگاه من به همان اندازه زیباست که شناختی از آن دارم.به دیدار طبیعت رفتن آنقدر برای من زیباست که حاضرم با روبه‌رو شدن با همه خطرات آن،آن‌ها را به زیبایی آفرینش در ذهن خود تبدیل کنم.البته اکثر مردم چنین زیبایی را درک میکنند زیرا شناختی نسبی از آن دارند.
از دیدگاه یک ماهی گیر زیبایی آفرینش در پولک های براق ماهی‌هایی است که دریای بیکران با خسته کردن بال های خود یک‌آن متوجه میشوند که در دام هستند؛دامی که بدون اینکه بدانند راه زیادی را برایش طی کرده اند اما از دید یک کارخانه‌دار زیبایی های آفرینش همه و همه در یک جلبکِ کاغذیِ با ارزش است که با تخریب زیبایی‌هایی اکثر مردم آن را بابِ میل خود در می‌آورد.زیبایی هر چیز به گونه‌ای و زمانی برای فردی آشکار میشود که با آن ارتباط برقرار میکند.آفرینش تنها درخت و کوه و جنگل و دشت و دریا نیست.کسی که با مهر ورزیدن به یک انسان بتواند باعث دفع ناراحتی و درد و رنج او شود زیبایی خاصی دارد که هر کسی لیاقت مزه کردن آن را ندارد.زیبایی‌های آفرینش را باید پیدا کرد و این به خود انسان بستگی دارد که با دیدن آن،زندگی خود را زیبا کند و یا غرق در خرافات شود و ذهنش از پلشتی فراوان گردد.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir