انشا با موضوع: ایستاده ام، ایستاده ای، ایستاده ایم، جنگلیم، تن به صندلی شدن نداده ایم

موضوع انشاء در مورد مادر، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا

ایستادن سمبل مقاومت وایستادگی در برابر حوادث و فراز و نشیب های زندگی و ایمان و اعتقاد قلبی به آرمان و هدف خویش داشتن است.وقتی انسان در سایه تفکر و اعتقاد به قدرت خداوند به بینش و بصیرت لازم میرسد در میبابد که این انسانی که اشرف مخلوقات لقب گرفته بدون هدف آفرده نشده است. اذا آنقدر جستوجو میکند و آنقدر میگردد تا هدف واقعی و مسیر حقیقی خودرا در این کره خاکی پیدا کنیم.
آری انسان باید مثل رود جاری باشد و آنقدر برود تا خود را سر منزل سعادت و خوشبختی واقعی برساند اما هر حرکت و تلاس نمیتواند او را در این مسیر یاری کند گاهی انسان با وجود اینکه همیشه سروپاودر حال تلاش و تکاپوی می باشد اما در ادامه ی مسیر با پیروی از هوای نفس و در سایه ی فریب و وسوسه های شیطانی مسیر خود را عوض نموده و به جای رسیدن به آرمان و هدف واقعی روز به روز از انسانیت و هدف مورد نظر دور میگردد و چه بسا به وسیله ی دستان خودش آینده ی خود را نابود می کند وتلاش و کوشش های خود را بر باد می دهد انسان با بزرگ گرفتن هدف خود با دستان خالی و سرمایه اندک تلاش میکند تا در ادامه ی راه دستخوش طوفان خود خواهی وغرور نشود وبا تمام توان سعی کند در یک لحظه از تلاش و کوشش دست نکشد.
همه ما شاهد این ایستادگی و اعتقاد قلبی و خودباوری,ایستادن,مقاومت کردن و به زانو در آوردن دشمن قسم خورده اسلام و قرآن از طرف رزمندگان مقاومت و نیروهای مردمی کشور روسیه و عراق میباشیم که قهرمانانه بدون اینکه به ضد ارزش دشمنان اسلام و قرآن تکیه نماید و ننگ و خواری تسلیم را پذیرفتند. با نثار سرمایه ی جان و مال, فرزند و دلیرانه از آرمان های اصل خود دفاع نموده طعم تلخ خواری و شکست را به دشمنان پست و زبان گشاندند و با ایستادگی و مقاومت مثال زدنی خویش و با پیروی از مکتب حسینی,پرچم پر افتخار اهل بیت را بر فراز وطنشان درآوردند و بادچشاندن طعم تلخ شکست و خواری به کام دشمنان قسم خورده ی اسلام ناب محدی, طعم شیرین پیروزی را به کام ملت مظلوم و ستمدیده و مسلمان چشاندند.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir