انشای جانشین سازی با موضوع: شیطان

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

در اعماق تاریکی های شب آنگاه که تمام شهر در خفا فرو رفته و هیچ جنبنده ای جرأت جنبیدن ندارد من خود را نمایان میکنم
من آسیب پذیر ترین آسیب زننده ام
من پیدا ترین راه گمراهی ها هستم
من شکست ناپذیرترین شکننده هستم
من کافر ترین عابد هستم
نامم شیطان و رسمم رانده شده است
و سوگندم به فراموشی سپردن یاد مهربان ترین انتقام گیرنده است خانه ام آتش و هم نشینانم طعمه هایم هستند طعمه هایی که تکه هایی از خانه و کاشانه ی مرا هر روز در دستانشان میگرفتند و هیچ گاه به این فکر نکرده بودند روزی در همان تکه های کوچک خواهند سوخت
آنها آرامش نمادین آتش را باور کرده بودند و هیچگاه فکر نمیکردند که چگونه روزی این دریای آرامش پرتلاطم و مواج خواهد شد و تمام وجودشان را خواهد سوزاند
حاضر ترین غایب این خطر را به آنها گوشزد کرده بود اما آنها گوشهایشان را بسته بودند و چشمهایشان را سفید تانه بشنوند و نه ببینند تا بتوانند این اخطارها را انکار کنند تنها کاری که به خوبی یاد گرفته بودند انکار بود انکارِ وجودِ من، انکارِ وجودِ او ؛ آنقدر نادان بودند که حتی به این فکر نمیکردند که با انکارِ وجودِ ما وجود و هستی خودشان را انکار می کنند همیشه در این اندیشه بودند که اگر جهان دیگری وجود داشته باشد که تمامش آتشین باشد ما میتوانیم آن را نابود کنیم زیرا همان گفته هایی که خبر از جهان دیگر میدهد خاکی بودن پیکر مارا هم تایید میکند و سردی خاک میتواند زهر گرمای آتش را بگیرد. [enshay.blog.ir]
اما حال که هر لحظه اجسام خاکی اشان در آتش زبانه میکشد میفهمند که سخت در اشتباه بوده اند
قاتل ترین خالق زمین را برای آنها خلق کرد تا در آن آرامش داشته باشند و به طور موقتی در آن زندگی کنند تا بتوانند خوب را از بد تشخیص دهند و در برزخ درست و غلط فرو نروند. [enshay.blog.ir]
او حتی زمانی که آنها در قَهقَرای گمراهی فرو رفتند هم آنها را نجات داد اما آنها فقط وجود او را انکار کردند.
آری سزای اینان هیزم تنور من شدن است آنها سزاوار ترین افراد برای عذاب کشیدن هستند
آه که او چقدر به این موجودات ضعیف و بی اراده افتخار میکرد و.وقتی آنها را آفرید به خود احسنت گفت
حال گوشه ای نشسته و مرا تماشا میکند
منی را که بیشتر مخلوقاتش در بند شعله هایم اسیر هستند
بالاخره موفق شدم
حال من پیروز این میدان هستم
و تو تویی که در حال شنیدن سخنانم هستی شاید توهم یکی از طعمه های تنور آتشین من باشی:)

نوسنده: سیده سوگند میر عیسی خانی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir