انشا با موضوع توصیف مراسم برداشت محصول خرمای منطقه زرین دشت

انشا - انشا بلاگ - انشا نویسی - انشاء - انشای آماده - نوشتن انشا

بارش فکری :
◀️(نخل، صبوری،سایه سار، اواخرشهریور،کوههای زاگرس،جنوب ایران، خوشحالی باغداران، برکت، شادی، خنده ،رطب،طلوع آفتاب، زنان کارگر، اهل محله، صبح زود ،خوشه های نخل،دورهمی همسایه ها، بقچهٔ بزرگ، بسته بندی و...)

واژه های مرتبط با زمان و مکان:

◀️اواخرشهریور، صبح زود، غروب ،جنوب ایران،کوههای زاگرس، باغهای نخل، شهرستان زرین دشت

فضای نوشته:
◀️سایه نخل، نوشیدن چای، دورهمی همسایه ها، خوشحالی باغداران،برکت

جزئیات:
◀️ بسته های خرما، بقچه ی بزرگ، بریدن خوشه ها، فروش محصول


متن تولیدی :

◀️بندمقدمه: شگفتی های آفرینش را درهمه جا می توان دید، خشکی وکم آبی بهانه ای قوی برای عدم تلاش وزندگی نیست.
درختان صبور واستواری که از دل خشک وسخت خاک جنوب بیرون می آیند وروزی بخش هزاران خانواده اند الگوی استقامت می شوند وانسان را به اندیشه وا میدارند.


بندهای بدنه :

شهرستان زرین دشت که درمیان کوههای زاگرس واقع شده با داشتن آب وهوای گرم وخشک ،کانون خوبی برای رویش انواع نخل است.باغهای اطراف شهرجلوه ی زیبایی به این منطقه داده است.باغهایی که چشم امید خیلی از مردم شهر به آنها دوخته شده،درختانی با قامت بلند که میوه هایش تا نزدیک آسمان بالا رفته ودورازدسترس زمینیان است. اواخر شهریوراست،هوا رو به سردی می رود و موقع بریدن خوشه های زرین خرماست.

صبح زود ،همراه با اولین اشعه طلوع آفتاب،باغداران برای برداشت محصول راهی باغها می شوند.زنان ومردان کارگرمحله وهمسایه ها خوشحال وامیدوار ،مالکان باغ را همراهی می کنند. زنان بساطی در باغ پهن میکنند وبا اشتیاق اطراف آن حلقه می زنند.میوه های درخت ،چندین متر با زمین فاصله دارند،مردها با وسایل وتجهیزاتی که دراختیاردارندبه بالای درخت می روند،خوشه را بریده ،دربقچه قرار داده وبه پایین می فرستند. با پایین آمدن خوشه های خرما ،کار زنان کارگرآغاز می شود. هر شخص باید خرمای کاملا رسیده را درظرفی وخرمای زرد ونیمه رسیده (رطب ) را درظرفی دیگر بریزند،خارک ها را جدا کنند ومیوه های کال ونامرغوب را برای مصرف دامها به گوشه ای هدایت کنند.

کارگرها ساعت ها مشغول کارهستند.اما درچهره شان آثاری از خستگی دیده نمی شود، می گویند ومی خندند،چایشان را باشیرینی خرمای تازه می نوشند وصدای شوخی وخنده شان،درباغ می پیچد.سایه سارنخل های بلند ،محفل خوبی برایشان شده وتا غروب آنها را دورهم جمع می کند.

عصر همان روز مرحله ی بریدن خوشه ها به پایان می رسد.مردها از درختان پایین می آیند و پس از استراحت کوتاهی کاربسته بندی میوه ها را شروع می کنند.خرماهای جداشده ومرغوب را دربسته های مخصوص قرار می دهند وبرای فروش آماده می کنند. طولی نمی کشد که هزاران جعبه خرمای بسته بندی شده، روی هم قرار می گیرند.
باغداران خوشحال وسرخوش،محصولات آماده شده را باروانت وخودرو می کنند وبه مکانهای فروش می فرستند.
ساعتی بعد دامداران یکی یکی از راه می رسندو میوه های نارس و ضایعات را برای تغذیه دام خریداری می کنند.
نزدیک اذان مغرب است ،هریک از زنان کارگر ظرفی پراز رطب برای خودشان جمع کرده اند وبه عنوان انعام با خود به خانه می برند.

بند جمع بندی :
برکت درخت خرما را در خانه همه ی مردم شهر می توان دید.درختی که فایده اش صرفا به خاطر میوه هایش نیست ،برگ و چوبش، ابزاردست هنرمندان و منبع در آمد آنهاست. برای مردمان جنوب قداست دارد و قطع آن را به هیچ روی نمی پسندند. نخل جنوبیان هرگز ناخلف نخواهد شد و گر بشکند ساز می شود.

مریم منفرد، دبیردبیرستان نمونه دولتی امام خمینی "ره " ، استان فارس ،شهرستان زرین دشت