موضوع انشا: خشکسالی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.irخشکسالی یکی از بلا های طبیعی است. وقوع یک دوره خشکسالی شدید هم به محصولات کشاورزی،فضای سبزودام پروری خسارت وارد می کندوهم ممکن است باعث قحطی می شود.
آب یکی از مهمترین مواردی است که برای زندگی همه موجودات لازم است و زندگی موجودات زنده بدون آب ممکن نیست.
حدود 70درصداز سطح زمین را آب فرا گرفته است اما در بسیاری از کشورها ازجمله کشورمان ایران بحران آب وجود دارد.اگر آب هدر برود،اسراف شودومنابع آب کشور تأمین نشودممکن است کشوری دچار خشکسالی شود.
دربعضی کشورها برای اینکه بتوانیم از وقوع خشکسالی جلوگیری کنند روش های مختلفی را پیشنهادمی کنندمثلا آشنا کردن مردم روش درست مصرف کردن،بالا بردن سطح فرهنگ مردم در زمینه صرفه جویی مزارع به صورت سنتی وقطره ای آبیاری کردن،ساختن سد های زیرزمینی،نظارت مؤسسات مربوطه به منابع ومصارف مردم و...کشورها باروش های مختلف می خواهند ازوقوع خشکسالی جلوگیری کنند.
خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی است؛ مردم نمی دانند که چه موقع ممکن است اتفاق بیفتد پس باید با تحقیق در مورد منابع مختلف،صرفه جویی،بهینه کردن روش های آبیاری،بالا بردن آگاهی مردم و...می توانند از وقوع این بلا ی طبیعی جلوگیری کنند.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir