نگارش دوازدهم - درس سوم - قطعه ادبی

موضوع: عشق

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

عشق را در چشمان شاعری دیدم که به جای اشک باران بر گونه اش نشسته بود.
قلم را بدست گرفت و در میان دایره لغات عشق رقصید.
تمام شعرهایش بازیچه وجود عشقی بود که در مغزش آواز ها می سرود.
او دیوانه وار در قید و بند ادبیات عشق بود؛ و زیبایی قلم در آن بود که فلسفه ی عشق را به نگارش در
می آورد.
هر چقدر که میگذرد و شمع های قلب عاشقش میسوزدبیشتر به زندگی شک میکنم ؛ که برای چه سخن میگویم .
می دانی انگار تمام کلمات برای سخن گفتن از عشق است.
برای آن است که با عشقت ادبیات جهان را به زیر سوال ببرم.
آری کار درست را او می کرد.
همان شاعری که قلبش برای عشق روی کاغذ می رقصید و مینواخت.
و حال که او پیر میشود، به جای او من شمع های قلبم را به عشقت روشن میکنم. و در شعله ی عشق می سوزم و میفهمم که فرق عشق و ادبیات تنها در قلممان است.

نویسنده: نگین حسن پور

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir