موضوع انشا: دو‌رویی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺎﺳﻒ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤـﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﯿـﮑﻨﻨﺪ
ﺣـﺲ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻧﻤـﯽ ﺷﻨﻮﻧـــﺪ
نمیچشــــند
ﻓﻘـﻂ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻬـﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
خدایا به آدم هایت بیاموز
تــــو خدایــــی نه آن ها
دســـت از خدایی کردنـــشــان بردارند..
خدایا حکم کن دست از خدایی کردنشان بردارند
چه بسیار بی گناه هایی که گناه کارند
و چه گناه کارهایی که بی گناه شناخته شدند
خدایی و از حال دلشان خبر داری.
خدایا میدانند خدایی هم وجود دارند؟
میدانند تو ناظر همهٔ عمل هایشان هستی؟
تک تکشان میدانند :
ریاکارند و ساده جلوه میدهند
دوستند اما دشمنی میکنند
کام کارند اما ناکامی می کنند
دارایی های زیادی دارند اما نداری میکنند
همکارند و رقابت میکنند
جوانند و ادعای پیری میکنند
رفیق هستند امـا نامردی میکنند
متقلبند اما پر تکاپو نشان میدهند
خدایا چه خنجر هایی که در تن ها فرو نکردند
چه تهمت هایی که نزدند
چه بی توجهی هایی که نکردند
خدایا بالایی و همه چیز را میبینی
خدایا !
به مایاد بده و
در وجودما بِدَم
انسانیم و خطا میکنیم
مانند تو هم نیستیم که از همه اشتباه ها بگذریم
چگونه میتوانی از گناه های بزرگ بگذری؟
خدایا به ما بیاموز مثل خودت مهربان و‌بخشنده باشیم
مثل خودت ساده و‌ بی کینه باشیم و مثل تو در عوضِ کار های نیکی که در حق دیگران میکنیم بر سرشان منت نگزاریم

بی خداباش هرچه خواهی کن / با خدا باش پادشاهی کن

نویسنده: مریم نیکخواه - پایه هشتم - شهر قدس

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir