موضوع انشا: درخت وارونه

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

درختی که پا در هواست، در خیال من مانند کوزه ای به رنگ سبز بود یا ریشه هایش جای اینکه روی زمین گسترده شوند در ابر ها فرو رفته و شاخه و برگش به جای آسمان در زمین وسیع شده بودند، ریشه های درختانی که کنار هم رشد میکردندو به سوی آسمان رفته و به هم پیچیده شده بودند و منظره ی خارق العاده ای به جای گذاشته بودند. شاخه هایش نیز مانند ریسمانی روی زمین این بهترین چیزی بود که میشد با چشم دید.
باغبان ها آمدند و درخت را از شاخه هایش بریدند...
دیگر از ریشه هایی که قرار بود از ابر ها عبورکنند هم خبری نبود.
پسرک قلطی زد ،روی زمین نشست و از حالت وارونگی در آمد...

نوشته: شبنم عبادتگر

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir