موضوع انشا: درخت وارونه

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

درختی که پا در هواست، در خیال من مانند کوزه ای به رنگ سبز بود یا ریشه هایش جای اینکه روی زمین گسترده شوند در ابر ها فرو رفته و شاخه و برگش به جای آسمان در زمین وسیع شده بودند، ریشه های درختانی که کنار هم رشد میکردندو به سوی آسمان رفته و به هم پیچیده شده بودند و منظره ی خارق العاده ای به جای گذاشته بودند. شاخه هایش نیز مانند ریسمانی روی زمین این بهترین چیزی بود که میشد با چشم دید.
باغبان ها آمدند و درخت را از شاخه هایش بریدند...
دیگر از ریشه هایی که قرار بود از ابر ها عبورکنند هم خبری نبود.
پسرک قلطی زد ،روی زمین نشست و از حالت وارونگی در آمد...

نوشته: شبنم عبادتگر

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: درخت وارونه

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

درختی هستم وارونه...ریشه هایم در هوا و برگ هایم روی زمین...درختی هستم پریشان.. درختی که با تمامی درختان عالم بشریت متفاوت است. درختی هستم که زندگی وارونه را تجربه کرده است و از خوب و بد روزگار خبردارم.
درختی هستم که زلف های پریشانم را روی زمین روانه کرده ام... آری ... من هستم... یک درخت وارونه.. من ،من هستم. پی شماهم شما باشید .زندگی از دید من برای خودم زندگی عادی و در عین حال زیباست اما دنیای شما با تمام افکار من متفاوت است.. گویی دنیای شما ویراستار مخصوص خودش را دارد و دنیای من هم همینطور... انسان ها از نظر من زندگی عجیبی دارند... اما نه... این فقط انسان ها نیستند که زندگی شان عجیب است.... حالا که فکر میکنم این من هستم که با همه گیاهان و درختان اطرافم متفاوتم.
این من هستم که دیدگاهم با ،طرز فکر اطرافیانم هیچ وجه شبهی ندارد.... آری این من هستم... من همان درخت گردوی کهنسالی هستم که تمام زندگی ام را وقف این کرده ام تا اثبات کنم این من نیستم که فرق دارم بلکه این بقیه پدیده های جهان هستند که متفاوت اند... اما نه...
حالا که به خودم آمده ام میبینم که خیلی هم بد نیست متفاوت بودن....
گاهی باید متفاوت باشی تا خاص و زیبا جلوه شوی..(((((:

نوشته: ماعده میرزایی