روش تدریس نگارش دهم  درس سوم

بخش 1

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

نوشته های عینی:

این درس به چگونگی نگارش نوشته های عینی (دیداری و حسی )با بهره گیری از حواس پنج گانه می پردازد.
دراین درس آموزش مراحل نوشته های عینی به شرح زیر آمده است:

 1. پرسش سازی
 2. شناسایی و جدا کردن پرسش های عینی
 3. گزینش و سازماندهی پرسش ها

اهداف درس سوم:

 • تقویت توانایی به کارگیری حواس پنج گانه در نوشته های عینی .
 • آشنایی بیشتر در بهره گیری از حواس پنج گانه .
 • آشنایی با مفهوم نوشته های محسوس ،دیداری وواقعی.
 • تقویت تونایی بهره گیری از پرسش و پاسخ های عینی در نوشتن موضوعات عینی.
 • تقویت سامان دهی پرسش های عینی از ذهنی.
 • ایجاد نگرش مثبت به طرح پرسش کلی وجزیی در سامان دهی پرسش ها به منظور تولید یک نوشته عینی.

مراحل پرسش سازی
روش های گوناگونی برای پرسش سازی وجود دارد .یکی از این روش ها به شرح زیر است:
1- در مرحله اول می توان برای پرسش سازی از قیدهای پرسشی بهره گرفت سپس بر اساس آن ها پرسش سازی کرد.
مثال:
چه؟ چرا؟چگونه؟ آیا؟ کی؟ کجا ؟چه وقت؟ چیست؟

2- مرحله دوم:
شناسایی وجدا کردن پرسش های عینی از ذهنی
پرسش هایی که پاسخ شان بر اساس حواس پنج گانه صورت می گیرد، عینی و پرسش هایی که با ذهن وخیال پاسخ داده شود، ذهنی هستند.

3- مرحله سوم:
جدا سازی پرسش های عینی جذاب و مهم از سایر پرسش های عینی کم اهمیت است. در این صفحه پرسش های کمی مطرح شده، اما دانش آموزان می توانند پرسش های بیشتری مطرح کنند تا راحتتر عینی و ذهنی و سپس مهم ها را تفکیک کنند.

4- مرحله چهارم:
حرکت از کل به جز است .در این مرحله ابتدا پرسش های عینی که کلی هستند بر اساس ارتباط مفاهیم شان بهم سازماندهی و طبقه بندی می کنیم. و بعد ازآن پاسخ سازی وتولید متن شروع می شود .

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

بخش 2

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

موضوع: قالی

مرحله اول: پرسش سازی

 • چرا مردم ایران خانه های خود را با قالی تزیین می کنند؟
 • نخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شوند؟
 • آیا قالی ها هم می توانند پرواز کنند؟
 • چرا قالی باف ها از نقشه استفاده می کنند ؟
 • آیا می توان تصاویر قالی شکارگاه را به صورت داستان نوشت؟
 • قالی چیست ؟
 • چگونه می توان احساس بافنده قالی را درک کر ؟
 • بزرگ ترین آرزوی قالی ها چیست؟
 • نقشه های متنوع قالی ایرانی نشانگر چیست؟
 • مهد قالی جهان کجاست؟
 • عبارت هر کس قالی زندگی خود را می بافد ، یعنی چه؟
 • قالی بافی چه تاثیری بر اقتصاد خانواده ها دارد ؟

مرحله دوم :
جداسازی پرسش های عینی و ذهنی:

 • نخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شوند؟
 • چرا قالی باف ها از نقشه استفاده می کنند ؟
 • قالی چیست؟
 • مهد قالی جهان کجاست؟
 • قالی بافی چه تاثیری بر اقتصاد خانواده ها دار د؟

بقیه پرسش ها ذهنی هستند.

مرحله سوم:
با پاسخ به این پرسش ها طرح اولیه متن شکل می گیرد.
سپس پاسخ ها را سازماندهی می کنیم.

نویسنده: حسین طریقت

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

روش تدریس نگارش دوزازدهم درس سوم

دانش آموزان گروه بندی مى کنیم. در هر گروه ۴ نفر عضو باشند. به هر نفر یک شماره اختصاص می دهیم. 

حال یک موضوع انتخاب می کنیم.
مثلا «ماه»

گام اول: نوشتن انفرادی،۱۰ دقیقه 
هر دانش آموز به شکل انفرادی یک بند در مورد ماه بنویسد. به هر دانش آموز آرایه ای اختصاص دهیم. شماره ۱ با استفاده از تشبیه، شماره ۲ با استفاده از تشخیص دانش آموز شماره ۳ با استفاده از کنایه و ضرب المثل، دانش آموز شماره ۴ با استفاده از آرایه تضاد، تناسب و پارادوکس.

گام دوم: ترکیب بندها و منسجم کردن متن، ۱۵ دقیقه 
دانش آموزان بند نوشته خود را در گروه و برای دیگر اعضا می خوانند. یکی از اعضا گروه مسولیت مرتب کردن بندها را به عهده می گیرد. با کمک دیگر اعضا بندها را به هم متصل می کند و انسجام بین بنده ها را برقرار می کند تا متن شکل بگیرد.

گام سوم: خوانش در کلاس 
هر گروه متن خود را در کلاس می خواند. گروه های دیگر آرایه های به کار رفته در متن تشخیص می دهند و در مورد آن ها نظر می دهند.

گام چهارم: تدریس ۱۵ دقیقه 
دبیر تدریس درس را آغاز می کند. 
تعریف قطعه ادبی تفاوت و تشابه آن با نثر ادبی (درس دوم) بهز گپ می کند. در ادامه چند قطعه ادبی از نویسندگان مطرح را بخواند. 
قطعه ادبی قالب نوشتاری است که هدف نویسنده آن زیبایی آفرینی و تاثیر گذاشتن بر مخاطب است.

ویژگى های قطعه ادبی:

 • الف) نگاه نو به موضوع
 • ب) استفاده از آرایه ها

آرایه های ادبی نقش مهمی در نوشتن یک قطعه ادبی دارد. 
کاربرد آرایه ها باید به جا و در خدمت متن باشد. آرایه های ادبی مانند چاشنی و نمکی است که به غذا اضافه می شود اگر مقدار آن کم و زیاد شود غذا خراب می شود. ردیف کردن آرایه ها پشت سرهم مخاطب دلزده می کند. 
در قطعه ادبی جملات روزمره و خودمانی جایی ندارد. 
نگوییم: او مرد.

آفتاب عمرش غروب کرد. 
دارفانی را وداع گفت. 
غزل خداحافظی را سر داد. 
و....

گام انتخاب موضوع: 
دبیر موضوع ها را دسته بندی می کند و بر روی تابلو می نویسد.

دسته طبیعت: ماه، ابر، رنگین کمان، باران، غروب،

دسته موضوع های ذهنی: مهربانی، عشق، حسادت، کینه، مرگ، لبخند، گریه و . . .

دسته اشیا: 
چراغ خواب،. پنجره کلاس، تخته کلاس، نیمکت پارک، لباس فرم مدرسه، توپ فوتبال، دفتر انشا و . . .

پدیده های اجتماعی: 
کنکور، امتحان نهایی، جنگ، تحریم، تورم، بیکاری، فضای مجازی و . . .

دسته مناسبت ها: 
نوروز، عاشورا، اربعین، انتظارامام زمان، مبعث پیامبر، ماه رمضان، و. . . 
دانش آموزان یک موضوع انتخاب کنند و در مورد آن متنی در حد یک صفحه بنویسند.

با احترام - حسین طریقت