موضوع انشا: کتاب

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

پرسش ها:

1-کتاب چه نقشی در زندگی ما دارد؟

2-با کتاب باید چگونه رفتار کرد؟

3-ایا کتاب نبود چه اتفاقی در زندگی ما می افتاد؟

4-اگر به کتاب ارزش نگذاریم چه اتفاقی می افتد؟

5-اگر کتاب را خوب حفظ نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

6-گذشتگان ما را نسبت به کتاب و علم به چه چیزی دعوت کرده اند؟

7-کتاب از چه تاریخی وجود داشته است؟[enshay.blog.ir]

8-آیا مشهورترین کتاب ها نزد مسلمانان قرآن اشت؟

پرسش انتخاب شده:

1-کتاب چه نقشی در زندگی ما دارد؟

2-با کتاب باید چگونه رفتار کرد؟

3-گذشتگان ما را نسبت به کتاب و علم به چه چیزی دعوت کرده اند؟

4-اگر از کتاب بخوبی محافطت نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

5-آیا مشهورترین کتاب ها نزد مسلمانان قرآن اشت؟

متن تولیدی:

کتاب،راهنما و دوستی است که ما را به بالاترین درجه علم و زندگی حوب و سرنوشت ساز آیندمون را میسازد.

ماباید کتاب را مثل یک دوست واقعی دوست بداریم و به او ارزش قایل شویم چون این همان کتاب و راهی است که به ما نشان میدهد و ما را از بدی ها و پلیدی ها آگاه میسازد.[enshay.blog.ir]

اگر به کتاب ارزش قایل نشویم کتاب ازبین میزود و در زندگی و جامعه م ا دچار مشکل میشویم و مشکلات فراوانی بوجود خواهد اورد .از مهمترین انها میتوان به از بین رفتن زمینه اشنایی ما با تاریخ و جامعه و پیشرفت و...اشاره کرد.

گذشتگان ما اعم از پیامبران بزرگان علم و ادب ما را به پاسداری و ترویج فرهنگ کتاب توصیه کردند.

از مهمترین این کتاب ها که خداوند حکیم بر پیامبر نازل کرد کتاب آسمانی یعنی قرآن است که ما رابه سمت سعادت سوق می دهد.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir