موضوع انشا: چگونه بهتر زندگی کنیم؟

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

زندگی بهتر ارزوی هر انسانی است. ولی انسان خود باید بکوشد و در راستای زندگی بهتر تلاش کند.
زندگی خوب مهمان ناخوانده نیست که در بزند و بیاید داخل، زندگی خوب را خودمان باید بسازیم.
باید حسد و کینه را از خودمان دور کنیم تا در کمال آرامش به زندگی ادامه دهیم.
باید عشق بورزیم و کرسی هر خانه ای را با محبت خود گرم کنیم.
زندگی را باید دوست داشت و به تک تک لحظه های تلخ و شیرینش امید بخشید.
زندگی را در آغوش بگیریم و از زندگی کردن لذت ببریم و از تمام لحظه ها خاطره بسازین . زیرا ما فقط یک بار فرصت زندگی داریم...

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir