موضوع انشا: چه موقع یخ های کینه آب می شود؟

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

یخی را در مقابل نور خورشید قرار دهیدچه چیزی را مشاهد می کنید؟
چه مدت زمان طول می کشد که یخ ذوب شود؟

در مدت 30دقیقه یخ به طور کامل ذوب می شود.

حال همان مقدار یخ را در مقابل نور ماه قرار دهیدچه چیزی را مشاهد می کنید؟
چه مدت زمان طول می کشد که یخ ذوب شود؟
مدت زمان زیای نیاز است تا یخ آب شود

از این آزمایش چه نتیجه ای
می گیرید؟[enshay.blog.ir]
نتیجه می گیریم که برای ذوب شدن یخ در مقابل نور ماه زمان بیشتری صرف می شود ولی در مقابل نور خورشید طولی نمی کشد که یخ ذوب شود.

حال میزان گرمای محبت را با میزان سرمای کینه مقایسه کنید؟

آری گرمای محبت می تواند
سخت ترین یخ ها را ذوب کند وبه شکل اولیه خود در بیاورد و مثل اول آبی شفاف و گوارا به وجود آورد.

ولی سرمای کینه آنقدر طول
می کشد که دیگر تشنه ترین آدم هم میلی به خوردن آن ندارد.

پس سعی کن گرمای محبتت جوری باشد که هیچ یخی طاقت گرمای او را نداشته باشد.
حتی یخ های کینه که سخت تریت یخ های دنیاهستند که کمترگرمایی می تواند آن را ذوب کند.
پس سعی کن گرمای محبتت بیشتر از سرمای کینه ات باشد و با گرمای محبتت سرمای کینه را از دلت بیرون کن.تا می توانی یکی از
گرم ترین منابع گرمایی را به دست آورو با استفاده از آن سخت ترین

یخ ها را ذوب کن آن گاه است که به بزرگ ترین سرمایه ی جهان دست میابی.
آن سرمایه نام زیبایی دارد؛
نام او محبت است.[enshay.blog.ir]
امیدوارم به بزرگ ترین سرمایه جهان برسی.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir