موضوع انشا: وظیفه یک دانش آموز

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

ما دانش آموزان باید از فرصت هایمان به خوبی استفاده کنیم . یک دانش آموز بایدکارهای خودش را به ترتیب وبا برنامه ریزی انجام دهد چون فرصت ها مانند ابرها به سرعت می گذرند وباید از فرصت هایمان به خوبی استفاده کنیم یکی از وظایف دانش آموزان این است که به معلم خود احترام بگذارد وقبل از آمدن معلم در کلاس حضور داشته باشد درهنگام درس دادن معلم با دوستانش صحبت نکند وحواس دیگران را هم پرت نکند وظیفه دانش آموز این است که با دانش آموزان دیگر مهربان باشد مثلا اگر دانش آموزی دردرس ش ضعیف است به او کمک کند دانش آموزان باید حق دیگران را رعایت کند و در امتحانات تقلب نکند وبژگی یک دانش آموز این است که اگر بخواهد کارهایش را به خوبی انجام دهد درشروع کارها خود نام و یاد خدا را بر زبان بیاورد وظیفه یک دانش آموز این است که به معلمان و همکلاسی ها خود با روی خوش سلام می دهد و به آن ها احترام می گذارد اگر بخواهد وارد دفتر مدیر یا معاون وارد شود اجازه می گیرد و یک دانش آموز از اموال عمومی مدرسه مانند میز ونیمکت و...
بی جهت روی آن ها خط خطی نمی کند مقررات مدرسه و کلاس را رعایت می کند همیشه به موقع در مدرسه حاضر شود یک دانش آموز هم کلاسی های خود را دوست دارد و به آنهاکمک می کند هم کلاسی هایخود را مسخره نمی کند تکالیفش را به خوبی انجام دهد آرامش کلاس را هنگام درس حفظ می کند در تهیه مطالب روزنامه دیواری و کارهای گروهی دیگر شرکت می کند بدون فکر کاری را انجام نمی دهد ودیگر چیز های یک دانش آموز باید انجام دهد.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir