موضوع انشا: شب رویایی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

از هر طرف باغ صدای قدم های نسیم می آمد. درختان با نوازش آرام نسیم به خواب میرفتند و گل بوته ها به باد شب بخیر میگفتند.
ماه در آسمان با تمام وجود نور افشانی میکرد و به همه ی موجودات پیام شب بخیر را میداد....
صدای جیر جیرک ها از هر طرف به گوش میخورد.
گاهی هم صدای چک چک آب از جوی کنار باغ میآمد و همین فضای شب را رویایی تر میکرد
به هر طرف قدم بر میداشتم و با هیجان به صحنه های زیبای باغ نگاه میکردم..
میدیدم که درختان شاخه های خویش را رو به آسمان بلند کرده بودند و انگار داشتند به خاطر شب آرام دیگری خدا را شکر میگفتند.

کم کم در حال دور شدن از آنجا بودم و برای آخرین بار سرم را برگرداندم ، دیدم گل، گلبرگ هایش را برای خداحافظی بامن تکان میداد و من هم با تکان دادن دست خویش به آنها پاسخ خداحافظیشان را دادم...

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir