موضوع انشا: سلام

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

سلام
رسول اکرم (ص)،در مورد سلام کردن فرمودند:

هنگام ملاقات با سلام گفتن همدیگر را دیدار کنید .

سلام کمترین احترام و محبتی است که هرکس می تواند نسبت به دیگران ابراز کند و هر کس این کار را نکند بنابر این قول پیامبر اکرم (ص) ، فردی بخیل است. [enshay.blog.ir]

پیامبر اکرم (ص) : بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن خودداری کند .

یکی از تأثیرات سلام کردن از بین بردن کبر و غرور در انسان است که باعث می شود فرد متواضع شود و تکبر را کنار بگذارد با این کار، فرد خود را همسطح با دیگران می بیند و برای خود شخصیت دروغین و کاذب نمی سازد و به راحتی با آنها انس می گیرد . سلام کردن باعث می شود دوستی و محبت در میان مردم برقرار شود .

از طرفی در سلام کردن باید تساوی را رعایت کرد ، یعنی انسان ها نباید در سلام کردن به افراد دارا و ثروتمند و فقیر و ندار تفاوت قایل شوند بلکه باید به همه به یک شیوه سلام کنند.

امام رضا (ع) می فرماید: هر کس با مسلمان فقیر روبرو شود و به او به گونه ای سلام کند که با سلام کردن با فرد دارا تفاوت داشته باشد ، روز قیامت هنگامی که به دیدار خدا می رود خدا از او خشمگین است .

نکته قابل توجه این است که در فرهنگ اسلامی سلام کردن به چند گروه ممنوع شده است؛از جمله سلام کردن به کسانی که کارهای ناشایست و نامشروع انجام می دهند مانند سلام کردن به فرد قمار باز ، شرابخوار و فرد معروف به فسق و کسانی که آشکارادست به گناه و مفسده می زنند . زیرا سلام کردن به آنها نوعی تأیید و صحه گذاشتن بر اعمال آنها محسوب می شود و باید در برخورد با آنها با قیافه ای گرفته و نامهربان برخورد کرد ، ولی اگر بدانیم که با سلام کردن و احوالپرسی کردن صحیح با آنها باعث هدایت آنها خواهیم شد ، اشکالی ندارد .

و از جمله کسانی که نباید به آنها سلام کرد کسانی هستند که اگر به آنها سلام کنید ، امکان دارد خود به مفسده بیفتید یا تأثیر نامطلوبی بر روحیه معنوی شما بگذارد ؛ مانند سلام کردن به زن جوان.

سلام کردن به غیر مسلمان و سلام کردن به کسانی که در حالتی هستند که جواب دادن برای آنها ایجاد مشکل می کند (نماز گزار ) ممنوع است .

رسول اکرم (ص) می فرمایند : نزدیک ترین مردم به خدا و رسولش ، کسی است که با سلام ، گفتارش را آغاز کند.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: سلام زیباترین واژه ارتباط

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

پنج چیز است که تا لحظه مرگ آنها را فراموش نمیکنم؟ یکی از آنها سلام کردن به کودکان است ؛درانجام دادن این اعمال مراقبت دارم تابعد ازمن به صورت سنتی بین مسلمانان بماند وبه آن عمل کنند!؟۰(پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله )

ما انسان هابه محبت ودوستی هم نوعان خود احتیاج داریم. اولین مرحله برای ارتباط سالم بین دونفر سلام کردن است !!!سلام عامل افزایش دوستی و محبت است !سلام واژه ای زیبا و پرمعنایی است که ماباگفتن آن به طرف مقابل خود صمیمیت ومحبت را در دل او می پنداریم !؟
سلام کردن هفتاد ثواب دارد که شصت ونه بخش آن به سلام دهنده ؛ویک بخش آن برای جواب دهنده است !»سلام کردن امری مستحب و جواب دادن اش امری واجب است ؟»سلام کردن دراسلام آنقدر اهمیت دارد که پیامبر (صلی ا...علیه وآله)همواره انسان ها وکودکان رابه سلام کردن تشویق می کرد.

ایشان همچنین فرمودند :«درسلام کردن از یکدیگر سبقت بگیرید » البته تابه حال کسی نتوانسته درسلام کردن از پیامبر (ص)سبقت بگیرد زیرا ایشان پیامبر خدا والگوی مسلمانان بوده اند ؟!»[enshay.blog.ir]
گاهی اوقات وقتی به کسی سلام میکنی ؛آنقدر زیبا و دلنشین جواب ات را می دهند که تامدتی سرحال و خوشحال می مانی ودوست داری هزاران بار دیگر سلام کنی؟!۰ اما گاهی اوقات وقتی به کسی سلام میکنی آنقدر بااخم وبی حوصله جواب میدهند که ؛واقعا افسرده میشوی ؟!
همیشه درسلام کردن ازهم دیگر سبقت بگیرید !زیرا سلام کردن دارای فواید زیبایی است ازجمله نوعی ذکرخداوند،احترام به یکدیگر ،رحمتی ازپروردگار ،نردبان سلامتی ،دعاکردن ،و...است !

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir