موضوع انشا: سلام زیباترین واژه ارتباط

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

پنج چیز است که تا لحظه مرگ آنها را فراموش نمیکنم؟ یکی از آنها سلام کردن به کودکان است ؛درانجام دادن این اعمال مراقبت دارم تابعد ازمن به صورت سنتی بین مسلمانان بماند وبه آن عمل کنند!؟۰(پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله )

ما انسان هابه محبت ودوستی هم نوعان خود احتیاج داریم. اولین مرحله برای ارتباط سالم بین دونفر سلام کردن است !!!سلام عامل افزایش دوستی و محبت است !سلام واژه ای زیبا و پرمعنایی است که ماباگفتن آن به طرف مقابل خود صمیمیت ومحبت را در دل او می پنداریم !؟
سلام کردن هفتاد ثواب دارد که شصت ونه بخش آن به سلام دهنده ؛ویک بخش آن برای جواب دهنده است !»سلام کردن امری مستحب و جواب دادن اش امری واجب است ؟»سلام کردن دراسلام آنقدر اهمیت دارد که پیامبر (صلی ا...علیه وآله)همواره انسان ها وکودکان رابه سلام کردن تشویق میکرد.

ایشان همچنین فرمودند :«درسلام کردن از یکدیگر سبقت بگیرید » البته تابه حال کسی نتوانسته درسلام کردن از پیامبر (ص)سبقت بگیرد زیرا ایشان پیامبر خدا والگوی مسلمانان بوده اند ؟!»[enshay.blog.ir]
گاهی اوقات وقتی به کسی سلام میکنی ؛آنقدر زیبا و دلنشین جواب ات را می دهند که تامدتی سرحال و خوشحال می مانی ودوست داری هزاران بار دیگر سلام کنی؟!۰ اما گاهی اوقات وقتی به کسی سلام میکنی آنقدر بااخم وبی حوصله جواب میدهند که ؛واقعا افسرده میشوی ؟!
همیشه درسلام کردن ازهم دیگر سبقت بگیرید !زیرا سلام کردن دارای فواید زیبایی است ازجمله نوعی ذکرخداوند،احترام به یکدیگر ،رحمتی ازپروردگار ،نردبان سلامتی ،دعاکردن ،و...است !

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir