انشا با موضوع: زبان

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

*پرسش ها*
1_زبان چیست؟
2_زبان چه کاردبرد هایی دارد؟
3_فایده بهره مندی از زبان چیست؟
4_زبان را به چیز هایی می توان تشبیه کرد؟
5_ در اشعار شاعران فارسی از زبان چگونه یاد شده است؟

✔️ *انشاء* ✔️

*اَلرحمَن☆عَلَمَ القُرآن☆خَلَقَ الاِنسانَ☆عَلَّمَه البَیانَ☆*

خداوند متعال؛پس از یاد آوری آفرینش انسان مسئله آمرزش به کمک زبان یادآوری میکند.بزرگ ترین مظهر لطف و مهربانی خداوند به انسان این است که نعمت قدرت و تکلم و بیان را به او ارزانی داشته است.
زبان اصلی ترین را ما انسان هاست که از همان ابتدای زندگی می توان آغاز کرد.
کار اصلی زبان ایجاد ارتباط میان انسان هاست؛نعمت زبان و نقش آن در زندگی انسان مهمترین وسیله ارتباط انسان با افراد بشر،و انتقال شفاهی اطلاعات از قومی به قوم دیگر؛ و از نسلی به نسل دیگر به وسیله زبان انجام میشود.
و اگر این وسیله ارتباطی نبود هرگز انسان نمی توانست تا این حد در علم و دانش و در مسائل معنوی پیشرفت کند.


اگر خواهی شوی محبوب دل ها / زبانت را ز هر زشتی نگه دار
اگر خواهی بجوشد حکمت از دل / سخن گاهی بگو آن هم به اجبار